Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An 20/2013/QĐ-UBND 14/06/2013