Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
ban hành quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 41/2015/QĐ-UBND 30/9/2015