Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/10/2017
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2016 31/05/2015
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2015 29/05/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Về việc Ban hành quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 02/07/2014
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2014 13/05/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2013 13/06/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2012 09/05/2012
Ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật liệu, vật tư, hàng hoá chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/03/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/10/2011
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2011 28/04/2011
Năm 2010
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật liệu, vật tư, hàng hoá chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/09/2010
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2010 02/07/2010
Năm 2009
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/05/2009
Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2009 03/04/2009