Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 02/08/2018
Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/04/2018
Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2017
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25/12/2016
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2016
Quy định về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 05/01/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/12/2015
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/03/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/12/2014
Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17/12/2014
Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/09/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 21/12/2013
Bổ sung nội dung Quyết định Quy định về đơn giá thuê mặt đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13/09/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013 26/12/2012
Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/12/2012
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định phê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/09/2012
Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/07/2012
Đính chính phụ lục giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2012 28/03/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/12/2011
Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/04/2011
Năm 2010
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Khung giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/12/2010
Năm 2009
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010 29/12/2009