Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn 103/QĐ-UBND 10/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/2018/QĐ-UBND 20/12/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/2017/QĐ-UBND 20/12/2017
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/2017/QĐ-UBND 10/07/2017
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/2015/QĐ-UBND 20/12/2015
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/2015/QĐ-UBND 13/05/2015
Quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 02/2015/QĐ-UBND 20/01/2015
Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/2015/QĐ-UBND 20/01/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất 21/2014/QĐ-UBND 10/11/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 40/2013/QĐ-UBND 21/12/2013
Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 25/2013/QĐ-UBND 22/12/2012
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 23/2012/QĐ-UBND 22/12/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/2011/QĐ-UBND 20/12/2011
Ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/2011/QĐ-UBND 06/07/2011
Năm 2010
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 38/2010/QĐ-UBND 28/12/2010
Điều chỉnh phân loại đất ở đô thị trên địa bàn huyện Chiêm Hoá... 25/2010/QĐ-UBND 25/10/2010
Sửa đổi, bổ sung phân loại một số khu vực đất, vị trí đất; bổ sung giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/2010/QĐ-UBND 25/06/2010
Ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 08/2010/QĐ-UBND 06/05/2010
Năm 2009
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 24/2009/QĐ-UBND 21/12/2009
Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2009 25/2008/QĐ-UBND 22/12/2008
Năm 2007
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định về phân loại đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2008 41/2007/QĐ-UBND 20/12/2007
Điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/2007/QĐ-UBND 03/04/2007
Năm 2006
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định về phân loại đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 80/2006/QĐ-UBND 20/12/2006
Đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/2006/QĐ-UBND 15/06/2006