Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định quy định Bảng giá đất Thành phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2020 - 2024) 19/2019/QĐ-UBND 31/12/2019