Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 14/2019/QĐ-UBND 23/7/2019