Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh áp dụng 05 năm (2015-2019)