Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá các loại đất trên địa bản tỉnh Bình Thuận (từ 1/1/2015 - 31/12/2019) 51/2014/QĐ-UBND 26/12/2014