Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 08/2019/QĐ-UBND 21/03/2019
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2015-2019) 34/2014/QĐ-UBND 19/12/2014