Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 08/2019/QĐ-UBND 21/03/2019
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019) 34/2014/QĐ-UBND 19/12/2014