Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kì 2015-2019 25/2014/QĐ-UBND 30/12/2014