Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 22/2018/QĐ-UBND 04/6/2018
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định về bảng công bố giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 94/2014/QĐ-UBND 27/12/2014