Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 36/2017/QĐ-UBND 22/12/2017