Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng khung giá đất tỉnh Hưng Yên áp dụng từ 2015 đến 2019