Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kì 2015-2019 30/2014/QĐ-UBND 25/12/2014