Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/2017/QĐ-UBND 31/5/2017