Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/2019/QĐ-UBND 25/4/2019
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/2017/QĐ-UBND 31/5/2017