Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Lâm Đồng về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 13/2019/QĐ-UBND