Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận áp dụng giai đoạn 2015 - 2019