Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời kì 2015-2019 67/2014/QĐ-UBND 31/12/2014