Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 28/2017/QĐ-UBND 09/11/2017
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 51/2014/QĐ-UBND 26/12/2014