Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 45/2018/QĐ-UBND 21/12/2018
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 - 2019 71/2014/QĐ-UBND 22/12/2014