Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Về việc phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất 1137/QĐ-UBND 02/05/2019
Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 3602/QĐ-UBND 31/12/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 342/QĐ-UBND 30/01/2018