Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 3527/2017/QĐ-UBND 18/9/2017
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 4545/2014/QĐ-UBND 18/12/2014