Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 21/12/2019 ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) 80/2019/QĐ-UBND 21/12/2019
Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiêu Huế ngày 17/12/2019 ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 78/2019/QĐ-UBND 17/12/2019
Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 10/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 36/2019/QĐ-UBND 10/7/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 16/2018/QĐ-UBND 07/3/2018
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) 75/2014/QĐ-UBND 22/12/2014