Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH 05 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 15/2017/QĐ-UBND 31/07/2017