Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 -2019) trên địa bản tỉnh Trà Vinh 15/2017/QĐ-UBND 31/07/2017