Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm 2015 đến 2019