Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Hệ số điều chỉnh giá đất TP. Hà Nội năm 2019
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất TP. Hà Nội áp dụng từ năm 2015 đến 2019