Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất thành phố Hải Phòng áp dụng 05 năm (2015-2019)