Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Điều chỉnh dự toán XDCT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017 2242/QĐ-UBND 7/8/2017