Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn 2200/QĐ-UBND 20/12/2018
Năm 2006
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn 1719/2006/QĐ-UBND 24/08/2006
Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt tỉnh Bắc Kạn 1720/2006/QĐ-UBND 24/08/2006
Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng tỉnh Bắc Kạn 1721/2006/QĐ-UBND 24/08/2006
Năm 2002
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB tỉnh Bắc Kạn 2362/2002/QĐ-UBND 28/11/2002