Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá máy biến áp THIBIDI 2021 255/BG/TBĐ/2021 15/3/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy biến áp THIBIDI 13/5/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy biến áp Cơ điện Thủ Đức 15/1/2019
Báo giá máy biến áp Cơ điện Thủ Đức 11/1/2019
Báo giá Trạm biến áp THIBIDI 1/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy biến áp SHIHLIN 1/1/2018