Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 91/QĐ-SXD 24/6/2022
Năm 2006
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh