Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình 2112/QĐ-UBND 15/6/2017
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình 3813/QĐ-UBND 29/12/2015
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 276/QĐ-UBND 10/2/2011