Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND 2680/QĐ-UBND 31/12/2014