Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 2041/QĐ-UBND 18/8/2020
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND 2680/QĐ-UBND 31/12/2014