Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 2833/SXD-QLXD 12/10/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công Cà Mau 2020 634/QĐ-SXD 31/12/2020