Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 42/2019/QĐ-UBND 20/12/2019
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Điều chỉnh giá đất các loại năm 2015 05/2019/QĐ-UBND 5/3/2019