Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2022 612/TB-SXD 31/5/2022
Công bố giá nhân công dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu tháng 4/2022 459/SXD-QLXD 28/4/2022
Công bố giá nhân công dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu tháng 3/2022 327/SXD-QLXD 31/3/2022
Công bố giá nhân công dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu tháng 2/2022 175/SXD-QLXD 1/3/2022
Công bố giá nhân công dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu tháng 1/2022 90/SXD-QLXD 28/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 10 (từ 1-14/10/2021) 87/QĐ-SXD 12/11/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu năm 2021 (từ 15/10-31/12/2021) 88/QĐ-SXD 12/11/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 9/2021 72/QĐ-SXD 30/9/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 8/2021 65/QĐ-SXD 6/9/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 7/2021 63/QĐ-SXD 9/8/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 6/2021 59/QĐ-SXD 2/7/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 5/2021 47/QĐ-SXD 31/5/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 4/2021 34/QĐ-SXD 1/5/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 3/2021 29/QĐ-SXD 2/4/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 2/2021 21/QĐ-SXD 3/3/2021
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 1/2021 14/QĐ-SXD 1/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 12/2020 83/QĐ-SXD 31/12/2020
Công bố Giá nhân công dịch vụ công ích Bạc Liêu tháng 3/2020 513/SXD-QLXD 27/4/2020
Công bố Giá nhân công dịch vụ công ích Bạc Liêu tháng 2/2020 505/SXD-QLXD 24/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 1117/SXD-QLXD 30/9/2019