Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 780/QĐ-UBND 27/03/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 4299/QĐ-UBND 27/12/2018