Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công xây dựng TP Cần Thơ 1821/QĐ-UBND 17/8/2021
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí NC và MTC trong ĐTXD công trình trên dịa bàn TP Cần Thơ theo Thông tư 05/2016/TT-BXD 1484/SXD-QLXD 27/5/2016