Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 17/06/2020
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công trong QLCP ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 12/05/2015