Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 04/06/2020
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/10/2013