Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công Bạc Liêu tháng 4/2020 33/QĐ-SXD 4/5/2020
Công bố giá nhân công tháng 3/2020 tỉnh Bạc Liêu 10a/QĐ-SXD 2/3/2020
Công bố giá nhân công tháng 2/2020 tỉnh Bạc Liêu 08a/QĐ-SXD 25/2/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công tháng 5/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 443/SXD-QLXD 17/6/2016