Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022 973/UBND-KT 28/02/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định tháng 2 năm 2020 946/UBND-KT 21/2/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2016 6301/UBND-KTN 31/12/2015