Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2020 5190/QĐ-SXD 31/12/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2018 4814/UBND-KTN 10/10/2018