Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận 255/QĐ-SXD 8/10/2021
Công bố giá nhân công Bình Thuận 63/QĐ-SXD 19/3/2021
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 1382/UBND-ĐTQH 28/4/2016