Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xác định giá nhân công Theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 2833/SXD-QLXD 12/10/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công xây dựng Cà Mau 2020 634/QĐ-SXD 31/12/2020
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Lương cơ sở đầu vào phục vụ quản lý chi phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 405/UBND-XD 17/1/2017