Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 40/SXD-QLXD 10/01/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 2 năm 2020 223/SXD-QLXD 14/2/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2016 170/HD-SXD 15/3/2016