Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng Hâu Giang năm 2021 93/QĐ-SXD 14/10/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công Hậu Giang Quý IV/2020 172/QĐ-SXD 22/12/2020
Công bố Giá nhân công Hậu Giang Quý III/2020 104/QĐ-SXD 8/10/2020
Giá nhân công xây dựng Hâu Giang Quí I và II/2020 86/QĐ-SXD 18/8/2020
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xác định hệ số nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng 85/QĐ-SXD 2/11/2015