Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Xác định hệ số nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng 85/QĐ-SXD 2/11/2015