Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dưng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 31/QĐ-SXD 21/03/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Đơn giá nhân công xây dựng tạm thời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 747/SXD-QLXD 25/03/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1514/HD-SXD 22/08/2016