Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 2 năm 2020 185/SXD-VP 14/2/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Nam năm 2018 3123/QĐ-UBND 18/10/2018